hellig jord

Vi feirer Maria Budskapsdag og har nettopp hørt evangeliet om den unge kvinnen som mottar et budskap fra Guds budbærer – hun skal bli med barn ved den hellige Ånd, og barnet skal «være stor og kalles Den Høyestes Sønn». Det utvikler seg en liten dialog mellom Maria og engelen før Maria gir sin tilslutning: «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt.»

Maria har vært merkbart tilstede i kristnes liv og i Kirkens historie gjennom totusen år:

Hvem var Maria? I billedkunsten ofte avbildet med en bok eller en skriftrull når engelen Gabriel kommer til henne med budskapet om at hun skal føde Guds sønn-

Det er all grunn til å tro at Maria var kjent med Skriftene – ikke uvanlig blant hebreere – hun visste at profetene hadde lovet at frelseren skulle fødes av en ung kvinne i Davids ætt –

vi må kunne tro at hun levde i denne troens og håpets atmosfære –

I de nytestamentlige skriftene inntar Maria en diskret, men viktig plass – ingen person er nærmere Kristus i kropp og sjel – Evangeliene beskriver Marias rolle ved fødselen, ved bryllupet i Kana, på Golgata, ved Åndens komme i pinsen – I følge en tro som ble eksplisitt i det fjerde århundre og som fortsatt gjelder i Den katolske og i de ortodokse kirkene, ble hun også herliggjort ved Kristus. – Dette for å si at Gud frelser menneskene – ikke ovenifra, men innenifra, ikke bare ved selv å bli menneske, men ved å engasjere andre mennesker i sitt frelsesverk

Gud ble menneske ved Marias frie medvirkning. Det er det vi feirer i dag.

I likhet med alle de andre som vi katolikker ærer som helgener, er også Maria frelst, men hun har allikevel en unik plass I frelseshistorien –

Og hun har en stor plass i katolsk fromhetsliv – ikke minst i folkefromheten hvor nettopp det konkrete, fysiske livet – det levde troens liv – har sin store plass.

Maria er et bilde på tro, på levd tro, inkarnert tro –

Profeten Jesaja snakker om ordet som går ut fra Guds munn:

(Jes 55 – 10 -11) «det vender ikke tomt tilbake til meg, men gjør det jeg vil og fullfører det jeg sender det til -»

Guds ord vendte ikke tomt tilbake fra Maria.

Maria ble Jesu mor – om unnfangelsen skjedde ved Guds mysteriøse inngripen, så gjennomgikk hun et svangerskap og fødte et barn. Marias moderskap er både et biologisk faktum og en teologisk realitet –

Hun representerer skapningen som er kalt til å svare Gud, og skapningens frihet som ikke mister sin integritet ved å si ja til Gud, men som tvert imot fullbyrdes ved dette ja -Maria representerer det frie og frelste menneske!

Engelen hilste henne med ordene: Vær hilset, du som har fått nåde. Herren er med deg!

I enkelte oversettelser heter det: Gled deg Maria – gled deg! hvorfor skal hun glede seg? Jo, fordi hun har fått nåde.

Nåde er glede, glede er nåde, – nåde sier noe om forholdet mellom Gud og mennesker – nåde er ikke bare noe som kommer fra Gud, nåde er Gud – å være fylt av nåde – vil si å være fylt av Gud – å være troende –

– tro er tillit til Gud og lydighet til Ham – det troende menneske søker å tilpasse seg Gud –

Troen inkluderer standhaftighet, tillit og hengivenhet, men også mørke og uklarhet – Guds skjulte vilje kan iblant være et sverd som går gjennom vårt hjerte – Maria erfarte også det –

Som Abraham er troens far, er Maria de troendes mor – Hennes liv er transparent for Gud, et sted for Gud – hun er både én som lytter og én som ber

I møtet med engelen får vi et glimt av Marias meditative karakter, det mystiske elementet i hennes natur – hun undret seg, står det … – går i en indre dialog med Ordet – hun taler til det og lar det tale til seg –

I fortellingene om Jesu barndom som vi finner hos Lukas, hører vi at Maria mottok mange budskap om Jesus, – fra hyrdene, Simeon i templet, og fra Jesus selv som 12 åring i templet – og det står at hun bevarte det som ble sagt henne i sitt hjerte

Hjertet er forstandens indre dimensjon, stedet hvor mening og ånd, fornuft og følelser, indre og ytre sansning uavlatelig går i hverandre, uoppløselig samvirker –

Selv for mennesker som er helt åpne for Gud, er ikke Guds ord alltid innlysende, umiddelbart forståelige og åpenbare – slik livet forøvrig heller ikke er det – det er ikke alt som gir umiddelbar mening –

Hvis det da ikke finnes ydmykhet til å akseptere mysteriet, ingen tålmodighet til å ta imot det som skjer og bevare det man ennå ikke har forstått, å bære alt frem, til terminen, så å si, å la det åpne seg i sitt eget tempo, da faller ordet på stengrunn, da har det ikke funnet et jordsmonn å vokse i.

Evangeliet forteller oss hvordan vi kan bli fruktbar jord for Guds ord – hvordan Guds såkorn må finne god jord for å modnes og bære frukt.

Maria var hellig jord –

Maria lytter, hun grunner over ordet (mediterer) – og hun unnfanger det, gir det kjøtt og blod – høre, meditere, forstå – selve urtypen på det vi kaller lectio divina i klosterlivet – denne meditative lesningen av Den hellige skrift –

Det som kjennetegner kristen mystikk ligger nettopp i denne vedvarende utvekslingen mellom Skaperen og hans skapning, hvor skapningen blir stadig mer mottagelig for Gud, ett med Ham i en hellig forening – Bibelen konkretiserer dette i sitt bilde av Maria  –

Jeg tillater meg et øyeblikk å gå ut av prekenteksten – gå litt videre til slutten av Lukas’ første kapittel – hvor Maria er på besøk hos sin slektning Elisabeth, et møte som munner ut i Marias lovsang: – Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser – for han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom, og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig – for store ting har han gjort mot meg – hellig er hans navn –

«Store ting har han gjort mot meg -»

Han gjorde storverk i Maria –

Frelseshistorien er full av beretninger om at Gud kan gjøre og gjør storverk gjennom mennesker, mennesker som uten forbehold sier ja til ham, som Maria gjorde det.

Mennesker som lytter til hans kall og tar imot det og går inn i hans tjeneste. Vi vet også at Gud vil det slik. Han bruker mennesker i sin tjeneste. Han ble selv menneske, og det er mennesket, menneskene, oss, han benytter seg av for å forkynne sin frelse. Oss – med våre gaver og begrensninger,  våre sterke sider og våre svakheter –  Gud bruker det han har, og det er mange ganger ikke mye å skryte av.  Men han kan gjøre storverk av små gaver, som gutten med de to fiskene og de fem brødene. Jesus fremsa takksigelsen over guttens beskjedne gaver, og de ble til mette og velsignelse for fem tusen mennesker.

Han gjorde storverk i Maria – han vil gjøre det i oss – han skal vokse, jeg skal avta – som Johannes Døperen formulerte det på et senere tidspunkt – han skal bli stor i oss – Min sjel opphøyer Herren!

Det er ikke oss selv vi skal opphøye, vårt navn, vårt ego, men Han som både er vår Skaper og vår Frelser – vi skal gi Ham rom så han kan bli enda mer nærværende i våre liv og dermed i verdens – Pave Frans snakker om at å være kristen er å leve «de-sentralisert» – ikke at vi alle skal flytte til utkantstrøk, men at Kristus skal være sentrum i våre liv, ikke vi selv.

Slik skal vi bli det vi er skapt til å være – Guds barn, Guds sønner og døtre, slik vi jo ble det på en særlig måte i dåpen – vi skal Ham lik – vi er jo skapt i Hans bilde, og ved å bli Ham lik skal vi bli oss selv enda mer! – Kvitte oss med alt støvet og soten som har lagt seg over gudsbildet i oss, og bli sant menneske ved å peke til Ham – sånn har denne store festen også sin plass midt i fastetiden – fordi fasten jo nettopp er omvendelsens tid –

La oss derfor bruke mer tid denne fastetiden til å lese Guds ord, bringe det inn i våre liv, meditere over det og gi det plass i våre liv slik at også vi, med Maria, kan ta del i hennes lovprisning av Gud vår skaper.

I Faderens og Sønnens og den hellige Ånds navn. Amen

Preken i Voksen kirke, søndag 23. mars 2014, Lk 1,26-38

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s